ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Ľudovít Štúr (1815 – 1856)

JAZYKOVEDEC:

Ľudovít Štúr uzákonil nový spisovný jazyk v roku 1843 na fare v Hlbokom spolu s Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom. Základnou kodifikačnou príručkou sa stala Nauka reči slovenskej. Zavedenie spisovnej slovenčiny odôvodnil aj v diele Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí.

Základné pravidlá štúrovského pravopisu:

  1. Vychádzal z kultúrnej stredoslovenčiny
  2. Fonetický pravopis – „píš, ako počuješ“
  3. Pri zapisovaní v, j, g sa prestali používať písmená w, g, gˇ
  4. Dôsledné označovanie mäkkosti – ďe, ťe, ňe, ľe, ďi, ťi, ňi, ľi
  5. Neprítomnosť hlások ľ, ä, é, ó, iu
  6. Dvojhlásky sa zapisovali kombináciou ja, je, uo
  7. Stále sa nepoužívalo y/ý
  8. V G. pl. m. r. sa hláska v píše ako u – králou, sluhou
  9. Nemá iu, namiesto toho používa ú – božú, znameňú

POLITIK:

– 1842 – pracoval na Slovenskom prestolnom prosbopise

– 1847 – stal sa poslancom Uhorského snemu za slobodné kráľovské mesto Zvolen (obdobie jeho pôsobenia v sneme prerušili revolučné dni meruôsmeho roku)

– organizátor Slovanského zjazdu v Prahe

– spoluzakladateľ Slovenskej národnej rady, ktorá organizovala dobrovoľnícke výpravy v boji proti Maďarom

– účastník revolúcie 1848/1849

– 1848 – stál pri spísaní Žiadostí slovenského národa

UČITEĽ:

– pôsobil na Katedre reči a literatúry slovenskej v Bratislave (viedol ju prof. J. Palkovič)

– ako učiteľ bol známy tým, že ovládal viaceré jazyky – latinský, maďarský, nemecký, francúzsky, grécky, poľský, srbo-chorvátsky, ruský jazyk, ale učil aj hebrejčinu a angličtinu

Predstaviteľ slovenskej romantickej literatúry

– vedúca osobnosť mladej revolučno-demokratickej mládeže

– politik, jazykovedec, básnik, novinár, teoretik, kritik

– tvorca slovenskej romantickej estetickej koncepcie

NOVINÁR:

– od 1. 8. 1845 vydával Slovenské národné noviny s prílohou Orol tatranský

– písané boli v Štúrovej slovenčine

– usiloval sa o ich vydávanie niekoľko rokov

– zamerané boli na osvetovú činnosť, na sociálne práva, oboznamovali s kultúrnou tvorbou Slovanov, informovali o aktuálnej politickej situácii doma a vo svete – ich vydávanie kontroloval cenzor, ktorý zasahoval do obsahu a rozsahu článkov.

Životopisné údaje: https://oskole.detiamy.sk/clanok/ludovit-stur-6642

Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram