Školské dokumenty

Информатор о раду школе 22-23

Извештај директора о свом раду за школску 2021/2022

Извештај о остваривању годишњег плана за школску 2021/2022

Годишњи план о раду школе за 2022/2023

Глобално годишње планирање 2022/2023

Дани отворених врата 2022/2023

Извештај о резултатима завршног испита 2021/2022

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Нови правилник о оцењивању

Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање

Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Правилник о безбедности ученика

Школски програм за период школске 2018/2019. до 2021/2022. године

Развојни план установе 2019/2020 – 2023/2024

Извештај о самовредновању квалитета рада установе

Извештај о изведеним екскурзијама

План учионица 2020/21

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основама система образовања 2017. година

Статут са изменама и допунама

Правилник о вредновању сталног стручног интерног усавршавања

Пословник о раду Школског одбора

Пословник Савета родитеља

Обавештење о процедури уписа у први разред основне школе

Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи_30_2019-46

Правилник-ИОП-18. сепетембар-2018

Правилник о раду школске библиотеке

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности

Школски програм 202223-202526

Програм за 1. разред

Програм за 2. разред

Програм за 3. разред

Програм за 4. разред

Програм за 5. разред

Програм за 6. разред

Програм за 7. разред

Програм за 8. разред