Школска документа

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у шк. 2021/22. години

Индикатори и граничне вредности за процену ризика од преношења SARS-Cov-2 вируса у популацији

Препоруке за почетак васпитно-образовног рада у школској 2021/22. години

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Нови правилник о оцењивању

Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање

Извештај директора о свом раду за школску 2020/2021

Годишњи извештај о раду школе за 2020/2021

Годишњи план рада школе за 2021/2022

Анекс 3 школског програма 2018/2019-2021/2022

Анекс 2 школског програма 2018/2019 – 2021/2022

АНЕКС школског програма 2018/2019 – 2021/2022

Школски програм за период школске 2018/2019. до 2021/2022. године

Развојни план установе 2019/2020 – 2023/2024

Извештај о самовредновању квалитета рада установе

Извештај о изведеним екскурзијама

План учионица 2020/21

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основама система образовања 2017. година

Правилник о оцењивању

Статут

Пословник о раду Школског одбора

Пословник Савета родитеља

Обавештење о процедури уписа у први разред основне школе

Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи_30_2019-46

Правилник-ИОП-18. сепетембар-2018