Rozmanitosť je naša krása

Michaela Tótová, žiačka triedy 3.2, zúčastnila sa na Súbehu na výber výtvarnej práce na tému Rozmanitosť je naša krása, na ktorom právo účasti mali žiaci základných škôl z AP Vojvodiny a vypísal ho Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev a Fórum pre edukáciu, spoluprácu, afirmáciu a podporu občianskej spoločnosti, Nový Sad.

Súbeh bol vypísaný na podávanie autorských výtvarných prác na tému propagovania multikulturalizmu a zveľaďovania medzinárodnej tolerancie a zachovania kultúrnej identity etnických spoločenstiev v AP Vojvodine.

Michaela poslala do súťaže svoju výtvarnú prácu Kolo, v ktorej predstavila národy nášho kraja, ktorí spolu tancujú v kole. Výsledky súťaže očakávame v priebehu leta.

učiteľka Ema Machová-Domoniová