Школска документа

Извештај директора о свом раду за школску 2017-18 – септембар 2018

Годишњи извештај о раду школе за 2017-18

Годишњи план рада школе за 2018-19

Глобално годишње планирање 2018 – 2019- 1 део

Глобално годишње планирање 2018 – 2019 – 2 део

Глобално годишње планирање 2018 – 2019 – 3 део

Школски програм за период школске 2018/2019. до 2021/2022. године

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основама система образовања 2017. година

Правилник о оцењивању

Статут

Пословник о раду Школског одбора

Пословник Савета родитеља

Годишњи план провере знања

Обавештење о процедури описа у први разред основне школе