Школска документа

Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање

Извештај директора о свом раду за школску 2019/20

Годишњи извештај о раду школе за 2019/20

Годишњи план рада школе за 2020/2021

Анекс 2 школског програма 2018/2019 – 2021/2022

АНЕКС школског програма 2018/2019 – 2021/2022

Школски програм за период школске 2018/2019. до 2021/2022. године

Развојни план установе 2019/2020 – 2023/2024

Извештај о самовредновању квалитета рада установе

План учионица 2020/21

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основама система образовања 2017. година

Правилник о оцењивању

Статут

Пословник о раду Школског одбора

Пословник Савета родитеља

Обавештење о процедури уписа у први разред основне школе

Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи_30_2019-46

Правилник-ИОП-18. сепетембар-2018